Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Gliwicach (KMP Gliwice) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Gliwicach.

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-02-26

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  3. pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  4. nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-04 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Marek Słomski, adres poczty elektronicznej rzecznik@gliwice.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 922 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 8-12:

Do budynku prowadzi wejście od skrzyżowania ulicy Powstańców Warszawy z ul. Młyńską

Przed wejściem znajduje się 1 miejsce parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo tj.: do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków, w budynku nie ma windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście osób do budynku odbywa się wyłącznie przez Recepcję KMP w Gliwicach.

Osoby wchodzące na teren budynku mają obowiązek zwrócenia się do pracownika Recepcji KMP w Gliwicach i bez wezwania okazać ważny dokument tożsamości w celu odnotowanie wejścia/wyjścia na teren/z terenu obiektu.

Po zwrócenia się do pracownika recepcji ustali on cel przybycia osoby i powiadomi telefonicznie lub w inny dostępny sposób, właściwego pracownika/ funkcjonariusza o przybyciu interesanta, następnie skieruje osobę do poczekalni.

Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza/pracownika przebywają w poczekalni w holu głównym przy Recepcji KMP w Gliwicach.

Niedopuszczalne jest poruszanie się interesantów/petentów, gości i osób zaproszonych po terenie obiektu bez asysty funkcjonariusza lub pracownika Policji.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się , co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizyta w urzędzie, kontaktując się:

na adres e-mail: rzecznik@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail: komendnat@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail; kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl lub

na numer fax: 32 200 17-82 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub

telefonicznie: 32-200-16-50

Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dąży się do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu osób ewakuowanych powinny osoby sprawne fizycznie, będące w stanie opuścić obiekt samodzielnie.

 

Budynek Komisariatu Policji I w Gliwicach, ul. Kościelna 2:

Przed wejściem brak miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo tj.: do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków, w budynku nie ma windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osoby wchodzące na teren budynku mają obowiązek zwrócenia się do dyżurnego w Komisariacie i bez wezwania okazać ważny dokument tożsamości w celu odnotowanie wejścia/wyjścia na teren/z terenu obiektu.

Po zwrócenia się do dyżurnego w Komisariacie ustali on cel przybycia osoby i powiadomi telefonicznie lub w inny dostępny sposób, właściwego pracownika/ funkcjonariusza o przybyciu interesanta, następnie skieruje osobę do poczekalni.

Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza/pracownika przebywają w poczekalni na parterze.

Niedopuszczalne jest poruszanie się interesantów/petentów, gości i osób zaproszonych po terenie obiektu bez asysty funkcjonariusza lub pracownika Policji.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku – wejście z poczekalni.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się , co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizyta w urzędzie, kontaktując się:

na adres e-mail: rzecznik@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail: komendnat@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail; kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl lub

na numer fax: 32 200 17-82 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub

telefonicznie: 32-200-16-50

Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dąży się do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu osób ewakuowanych powinny osoby sprawne fizycznie, będące w stanie opuścić obiekt samodzielnie.

 

Budynek Komisariatu Policji II w Gliwicach, ul. Warszawska 35a:

Przed wejściem brak miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia prowadzą schody, przy nich podjazd dla wózków.

W budynku nie ma windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osoby wchodzące na teren budynku mają obowiązek zwrócenia się do dyżurnego w Komisariacie i bez wezwania okazać ważny dokument tożsamości w celu odnotowanie wejścia/wyjścia na teren/z terenu obiektu.

Po zwrócenia się do dyżurnego w Komisariacie ustali on cel przybycia osoby i powiadomi telefonicznie lub w inny dostępny sposób, właściwego pracownika/ funkcjonariusza o przybyciu interesanta, następnie skieruje osobę do poczekalni.

Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza/pracownika przebywają w poczekalni na parterze.

Niedopuszczalne jest poruszanie się interesantów/petentów, gości i osób zaproszonych po terenie obiektu bez asysty funkcjonariusza lub pracownika Policji.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się , co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizyta w urzędzie, kontaktując się:

na adres e-mail: rzecznik@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail: komendnat@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail; kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl lub

na numer fax: 32 200 17-82 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub

telefonicznie: 32-200-16-50

Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dąży się do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu osób ewakuowanych powinny osoby sprawne fizycznie, będące w stanie opuścić obiekt samodzielnie.

 

Budynek Komisariatu Policji III w Gliwicach, ul. Pszczyńska 20:

Do budynku prowadzi wejście od ulicy ul. Pszczyńskiej

Przed wejściem jest 1 miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku z poziomu gruntu.

W budynku nie ma windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osoby wchodzące na teren budynku mają obowiązek zwrócenia się do dyżurnego w Komisariacie i bez wezwania okazać ważny dokument tożsamości w celu odnotowanie wejścia/wyjścia na teren/z terenu obiektu.

Po zwrócenia się do dyżurnego w Komisariacie ustali on cel przybycia osoby i powiadomi telefonicznie lub w inny dostępny sposób, właściwego pracownika/ funkcjonariusza o przybyciu interesanta, następnie skieruje osobę do poczekalni.

Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza/pracownika przebywają w poczekalni na parterze.

Niedopuszczalne jest poruszanie się interesantów/petentów, gości i osób zaproszonych po terenie obiektu bez asysty funkcjonariusza lub pracownika Policji.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Pokój pierwszego kontaktu znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się , co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizyta w urzędzie, kontaktując się:

na adres e-mail: rzecznik@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail: komendnat@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail; kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl lub

na numer fax: 32 200 17-82 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub

telefonicznie: 32-200-16-50

Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dąży się do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu osób ewakuowanych powinny osoby sprawne fizycznie, będące w stanie opuścić obiekt samodzielnie.

 

Budynek Komisariatu Policji IV w Gliwicach, ul. Strzelców Bytomskich 22:

Przed wejściem brak miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo tj.: do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków, w budynku nie ma windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osoby wchodzące na teren budynku mają obowiązek zwrócenia się do dyżurnego w Komisariacie i bez wezwania okazać ważny dokument tożsamości w celu odnotowanie wejścia/wyjścia na teren/z terenu obiektu.

Po zwrócenia się do dyżurnego w Komisariacie ustali on cel przybycia osoby i powiadomi telefonicznie lub w inny dostępny sposób, właściwego pracownika/ funkcjonariusza o przybyciu interesanta, następnie skieruje osobę do poczekalni.

Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza/pracownika przebywają w poczekalni na parterze.

Niedopuszczalne jest poruszanie się interesantów/petentów, gości i osób zaproszonych po terenie obiektu bez asysty funkcjonariusza lub pracownika Policji.

Brak toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się , co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizyta w urzędzie, kontaktując się:

na adres e-mail: rzecznik@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail: komendnat@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail; kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl lub

na numer fax: 32 200 17-82 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub

telefonicznie: 32-200-16-50

Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dąży się do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu osób ewakuowanych powinny osoby sprawne fizycznie, będące w stanie opuścić obiekt samodzielnie.

 

Budynek Komisariatu Policji V w Gliwicach, ul. Wawelska 2:

Przed wejściem brak miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo tj.: do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków, w budynku nie ma windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osoby wchodzące na teren budynku mają obowiązek zwrócenia się do dyżurnego w Komisariacie i bez wezwania okazać ważny dokument tożsamości w celu odnotowanie wejścia/wyjścia na teren/z terenu obiektu.

Po zwrócenia się do dyżurnego w Komisariacie ustali on cel przybycia osoby i powiadomi telefonicznie lub w inny dostępny sposób, właściwego pracownika/ funkcjonariusza o przybyciu interesanta..

Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza/pracownika przebywają na parterze.

Niedopuszczalne jest poruszanie się interesantów/petentów, gości i osób zaproszonych po terenie obiektu bez asysty funkcjonariusza lub pracownika Policji.

Brak toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się , co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizyta w urzędzie, kontaktując się:

na adres e-mail: rzecznik@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail: komendnat@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail; kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl lub

na numer fax: 32 200 17-82 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub

telefonicznie: 32-200-16-50

Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dąży się do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu osób ewakuowanych powinny osoby sprawne fizycznie, będące w stanie opuścić obiekt samodzielnie.

 

Budynek Komisariatu Policji w Knurowie, ul. Dworcowa 1a:

Przed wejściem brak miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo tj.: do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków, w budynku nie ma windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osoby wchodzące na teren budynku mają obowiązek zwrócenia się do dyżurnego w Komisariacie i bez wezwania okazać ważny dokument tożsamości w celu odnotowanie wejścia/wyjścia na teren/z terenu obiektu.

Po zwrócenia się do dyżurnego w Komisariacie ustali on cel przybycia osoby i powiadomi telefonicznie lub w inny dostępny sposób, właściwego pracownika/ funkcjonariusza o przybyciu interesanta, następnie skieruje osobę do poczekalni.

Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza/pracownika przebywają w poczekalni na parterze.

Niedopuszczalne jest poruszanie się interesantów/petentów, gości i osób zaproszonych po terenie obiektu bez asysty funkcjonariusza lub pracownika Policji.

Brak toalety dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się , co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizyta w urzędzie, kontaktując się:

na adres e-mail: rzecznik@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail: komendnat@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail; kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl lub

na numer fax: 32 200 17-82 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub

telefonicznie: 32-200-16-50

Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dąży się do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu osób ewakuowanych powinny osoby sprawne fizycznie, będące w stanie opuścić obiekt samodzielnie.

 

Budynek Komisariatu Policji w Pyskowicach, ul. Wyszyńskiego 24a:

Przed wejściem brak miejsc do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia prowadzą schody, przy nich podjazd dla wózków.

W budynku nie ma windy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Osoby wchodzące na teren budynku mają obowiązek zwrócenia się do dyżurnego w Komisariacie i bez wezwania okazać ważny dokument tożsamości w celu odnotowanie wejścia/wyjścia na teren/z terenu obiektu.

Po zwrócenia się do dyżurnego w Komisariacie ustali on cel przybycia osoby i powiadomi telefonicznie lub w inny dostępny sposób, właściwego pracownika/ funkcjonariusza o przybyciu interesanta, następnie skieruje osobę do poczekalni.

Wszystkie osoby oczekujące na przyjęcie przez funkcjonariusza/pracownika przebywają w poczekalni na parterze.

Niedopuszczalne jest poruszanie się interesantów/petentów, gości i osób zaproszonych po terenie obiektu bez asysty funkcjonariusza lub pracownika Policji.

Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się , co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizyta w urzędzie, kontaktując się:

na adres e-mail: rzecznik@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail: komendnat@gliwice.ka.policja.gov.pl lub

na adres e-mail; kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl lub

na numer fax: 32 200 17-82 (podając sposób przekazania informacji zwrotnej) lub

telefonicznie: 32-200-16-50

Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego dąży się do tego, aby wśród ewakuowanych w pierwszej kolejności były osoby o ograniczonej (z różnych względów) zdolności poruszania się, natomiast zamykać strumień ruchu osób ewakuowanych powinny osoby sprawne fizycznie, będące w stanie opuścić obiekt samodzielnie.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Renata Komisarczyk, adres poczty elektronicznej renata.komisarczyk@gliwice.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 923 60.

Powrót na górę strony