Ochrona Danych Osobowych - RODO, DODO

Dane osobowe przetwarzanie w trybie RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO.

 

 

1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Gliwicach.

Siedziba i dane kontaktowe:

Komenda Miejska Policji w Gliwicach

ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice

e-mail: komendant@gliwice.ka.policja.gov.pl

 

2. Inspektorem ochrony danych jest młodsza aspirant Roksana Świątek,

a w czasie jego nieobecności zastępuje ją komisarz Agata Lach.
Dane kontaktowe:

Komenda Miejska Policji w Gliwicach
ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice

e-mail: iod@gliwice.ka.policja.gov.pl

tel.: 47 8592340

 

3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, przetwarzane są:

a) w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. b, j RODO);

b) w celu realizacji działań w interesie publicznym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

c) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych umów,

zapewnienia bezpieczeństwa mienia organizacji oraz bezpieczeństwa zasobów

pozostających w jego dyspozycji (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f lub art. 9 ust. 2 lit. f RODO);

d) w celach związanych z realizacją Pana/Pani wniosków czy porozumień, ale niewynikających z obowiązku prawnego administratora, jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

e) w celu wykonania warunków zawartej umowy bądź porozumienia, jeżeli jest Pan/Pani stroną takiej umowy zawartej z Komendantem Miejskim Policji w Gliwicach bądź jego przedstawicielem prawnym (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadkach kiedy podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pana/Pani żądania bądź zawarcia umowy.

 

4. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO, z zastrzeżeniem, że udostępniane

dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie

chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Komendant Miejski Policji
w Gliwicach;

b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe, na podstawie art. 16 RODO;

c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie

Pana/Pani zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Komendant Miejski Policji
w Gliwicach przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO, jeżeli kwestionuje

Pan/Pani prawidłowość danych lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/Pani danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Komendant Miejski Policji w Gliwicach posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

5. Niezależnie od wymienionych praw, w przypadku, kiedy dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach, czyli w sytuacji, kiedy przetwarza dane bez zgody osoby, nie wykonuje obowiązku prawnego, nie realizuje warunków zawartej umowy, ale podejmuje działania w celu zabezpieczenia interesów organizacji, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych,

przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej

cofnięciem.

 

7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

8. Komendant Miejski Policji w Gliwicach przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa.

 

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej
w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Sposób kwalifikowania spraw oraz czas ich przechowywania określa „Jednolity rzeczowy wykaz akt Policji” stanowiący załącznik do zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. KGP z 2020 r. poz. 21).

 

10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

11. Ograniczenia stosowania RODO.

Do przetwarzania danych osobowych w zakresie działalności archiwalnej, na podstawie art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164, ze zm.) ogranicza się stosowanie:

a) art. 16 RODO – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;

b) 18 ust. 1 lit. a i b RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych;

c) wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

Powrót na górę strony