Ochrona Danych Osobowych - RODO, DODO

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KMP

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz.125).

 

 

1. Administrator.

Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Gliwicach.

Siedziba i dane kontaktowe:

Komenda Miejska Policji w Gliwicach

ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice

e-mail: komendant@gliwice.ka.policja.gov.pl

 

2. Inspektor ochrony danych.

Inspektorem ochrony danych jest młodsza aspirant Roksana Świątek,

a w czasie jego nieobecności zastępuje ją komisarz Agata Lach.
Dane kontaktowe:

Komenda Miejska Policji w Gliwicach
ul. Powstańców Warszawy 12, 44-100 Gliwice

e-mail: iod@gliwice.ka.policja.gov.pl

tel.: 47 8592340

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych.

W Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

 

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane na podstawie cytowanej na wstępie ustawy przysługują następujące prawa:

- prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu

sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw

osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych.

Dane kontaktowe Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

infolinia: 606950000

- prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia

danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony