WIADOMOŚCI

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rekrutacja do śląskiej policji. Ty też możesz zostać jednym z policjantów

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w 2021 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w komendach miejskich/powiatowych Policji województwa śląskiego, Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach i Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji w Bielsku-Białej i Częstochowie.

Przyjęcia do służby w 2021 roku planowane są:

 • 23 lutego
 • 20 kwietnia
 • 13 lipca
 • 15 września
 • 3 listopada
 • 30 grudnia


Służbę w policji może pełnić: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.


Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Spośród kandydatów preferuje się dodatkowymi punktami  osoby posiadające następujące wykształcenie lub umiejętności:

 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub różnorzędny : 8 pkt
 • Wykształcenie wyższe (licencjat, inżyniera lub równorzedny): 7 pkt
 • Wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania): 7 pkt
 • Posiadanie tytułu ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym: 6 pkt
 • Prawo jazdy kategorii „B”: 6 pkt
 • Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych: 4 pkt
 • Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej: 2 pkt
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii innej niż kategoria „B”: 2 pk
 • Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2: 4 pkt
 • Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2|: 2 pkt

Wiecej informacji w załaczonym poniżej ogłoszeniu - plik pdf.

Powrót na górę strony