Strategie bezpieczeństwa miasta Gliwice oraz Powiatu Gliwickiego

Samorząd - bezpieczeństwo w mieście i powiecie gliwickim

Zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji
publicznej
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum
7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej
państwa
 


Zadania Centrum Ratownictwa Gliwice w zakresie bezpieczeństwa


Centrum Ratownictwa Gliwice realizuje zadania powiatu (miasta n.p.p.) w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania przez Prezydenta Miasta zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz podejmowanie działań przewidzianych ustawami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia społeczności lokalnej.

Zadania te realizowane są poprzez Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Do najważniejszych z nich należą m.in.:

1) opracowywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w mieście oraz prowadzenie „Mapy przestępczości w mieście”
2) koordynowanie i nadzorowanie realizacji programu „Bezpieczne Gliwice”
3) obsługa merytoryczna i organizacyjna wspólnej dla miasta i powiatu gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
4) współpraca z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej PSP, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Straży Miejskiej w zakresie kształtowania zagadnień bezpieczeństwa w mieście
5) opiniowanie dokumentów planistycznych miasta, takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem uwzględnienia w nich problematyki bezpieczeństwa
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa porządku publicznego;
7) przygotowywanie informacji niezbędnych do wykonania dokumentów planistycznych i sprawozdawczych oraz współpraca z innymi komórkami CRG w zakresie realizowanych zadań
8) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych oraz członków rad osiedlowych w zakresie działania CRG
9) przygotowywanie projektów poleceń Prezydenta Miasta do wydania ich kierownikom powiatowych  służb, inspekcji i straży, dotyczących podjęcia działań zmierzających do usunięcia zaistniałych zagrożeń, w stanie faktycznym bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa na terenie  miasta

 

PROGRAM „BEZPIECZNE GLIWICE”


Program “Bezpieczne Gliwice” jest programem stałej, długofalowej współpracy instytucji (w tym samorządu, służb, inspekcji, straży i pomocy społecznej) oraz organizacji społecznych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i patologiom społecznym występujących na terenie miasta.

Płaszczyzną działania jest:

a) wypracowanie stałej formuły współpracy zezwalającej na realizację programu
b) stworzenie stałych mechanizmów koordynujących funkcjonowanie wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny
c) uzyskanie gwarancji, iż powyższe formy działania zezwolą na skuteczniejsze wykorzystywanie sił i środków zaangażowanych w zapobieganie zagrożeniom.

Głównymi celami Programu są:

a) ograniczenie przestępczości na terenie miasta

b) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i poprawa jakości życia mieszkańców.Zadania obrony cywilnej


Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, centralnym organem administracji rządowej w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju. Szefa Obrony Cywilnej Kraju powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Szef Obrony Cywilnej Kraju podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).
Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na ich terenie.
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850), szefowie obrony cywilnej ustalają zadania i kontrolują ich realizację oraz koordynują i kierują działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej:

1. Szef Obrony Cywilnej Kraju - szefów obrony cywilnej województw,
2. szef obrony cywilnej województwa - szefów obrony cywilnej powiatów,
3. szef obrony cywilnej powiatu - szefów obrony cywilnej gmin,
4. szef obrony cywilnej gminy (Prezydent Miasta Gliwice) - szefów obrony cywilnej w instytucjach, u przedsiębiorców, w społecznych organizacjach ratowniczych i w innych jednostkach organizacyjnych działających na obszarze gminy.

Zgodnie z § 3 pkt 24 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, Prezydent miasta Gliwice prowadzi wykaz przedsiębiorstw realizujących zadania z zakresu obrony cywilnej.

Przedsiębiorstwa, o których mowa powyżej:
•  posiadają formacje obrony cywilnej,
•  posiadają niebezpieczne substancje chemiczne, które mogą stanowić potencjalne
    zagrożenie dla mieszkańców Gliwic,
•  posiadają syrenę alarmową,
•  posiadają sprzęt obrony cywilnej,
•  posiadają budowlę ochronną,
•  spełniają inne kryteria dodatkowe wybrane przez CRG (np. opracowanie ,,Planu
   Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych", sprzęt
   specjalistyczny, profil produkcji/usług, itp.)


Więcej o CRG tu>>

Powrót na górę strony