Punkty karne

PODSTAWA PRAWNA

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z poruszaniem się po drogach publicznych jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997r (Dz.U.Nr. 1997 Nr 98 poz. 602 – z późniejszymi zmianami ) – Prawo o Ruchu Drogowym. Art 130 ustawy nałożył na Policję obowiązek prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
Przepisy wykonawcze zostały zawarte w Rozporządzeniu MSW i A z dnia 20 grudnia 2002r w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236 poz. 1998). Przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2003r.
 

Rozporządzenie określa:

1. sposób punktowania i liczbę punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego
2. warunki i sposób prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
3. tryb występowania z wnioskiem o kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
4. warunki i tryb występowania z wnioskiem o o cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi,
5. jednostki upoważnione do prowadzenia szkolenia, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, program tego szkolenia oraz liczbę punktów odejmowanych z tytułu jego odbycia,
6. podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji zawartych w ewidencji,
 

Ewidencję prowadzi Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania sprawcy naruszenia - w odniesieniu do kierowców mieszkańców woj. śląskiego jest to Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.
W odniesieniu do obywateli polskich nie posiadających stałego miejsca zameldowania na terenie RP oraz kierowców niebędących obywatelami polskimi i nie posiadających karty pobytu w związku z otrzymaniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się na terytorium RP, chyba że dopuścili się naruszeń za które może być orzeczony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów - ewidencję prowadzi Komendant Główny Policji.
Do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, zwanej dalej “ewidencją”, wpisuje się kierowcę, który kierując pojazdem dopuścił się naruszenia przepisów ruchu drogowego, zwanego dalej “naruszeniem”.
Naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz odpowiadającą im liczbę punktów wyszczególniono w Załączniku Nr 1 w/w Rozporządzenia MSW.
Warto pamiętać, że w przypadku jeśli czyn popełniony przez kierowcę narusza więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu naruszeniu odpowiednią liczbę punktów z zastrzeżeniem § 2 pkt 5 Rozporządzenia (wyjątek ten nakazuje - w przypadku naruszenia dwóch i więcej znaków określonych kodami C05 do C11 zawartymi w Załączniku Nr 1 - wpisanie naruszenia o mniejszym znaczniku liczbowym).
Punkty za naruszenia ulegają przedawnieniu i są usuwane z ewidencji po upływie roku od daty naruszenia chyba, że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń za które liczba punktów ostatecznych i wpisanych tymczasowo ( za czyny w których organem rozstrzygającym jest sąd) przekroczyła 24 punkty, a w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy poniżej 1 roku – 20 punktów.
 

Rejestrowanie w ewidencji wszystkich naruszeń może doprowadzić do sytuacji w której osoba kierująca pojazdem dopuszczając się jednocześnie - na skutek jednej nierozważnej decyzji - kilku naruszeń, przekroczy:
 

• liczbę 24 punktów (dotyczy osób posiadających prawo jazdy powyżej 1 roku) – wskutek czego Komendant Wojewódzki Policji, jako organ prowadzący ewidencję jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji do organu właściwego w sprawach wydawania prawa jazdy tj. Prezydenta Miasta lub Starosty,
• liczbę 20 punktów (dotyczy osób posiadających prawo jazdy poniżej 1 roku od daty otrzymania prawa jazdy po raz pierwszy, tzw. “młodych kierowców”) - wskutek czego Komendant Wojewódzki Policji występuje do właściwego Prezydenta Miasta lub Starosty z wnioskiem o cofnięcie uprawnień. Osoba wobec której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnień, celem uzyskania ponownie prawa jazdy musi odbyć ponownie pełny cykl szkolenia ( kurs dla osób ubiegających się o prawo jazdy zakończony pozytywnie zaliczonym egzaminem ). UWAGA. “Młodych kierowców” nie dotyczy możliwość odliczenia punktów z tytułu udziału w szkoleniu o którym mowa w art. 130 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym przed przekroczeniem limitu 20 punktów.
 

Przykładowo decydując się na:
- wyprzedzanie pojazdu bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, przekraczając dozwoloną prędkości powyżej 50 km/h, nie stosując się do znaku zakazu wyprzedzania określonego znakiem B-24 lub B-26 oraz naruszając obowiązek używania pasów bezpieczeństwa pzrez kierującego pojazdem można uzyskać 26 pkt karne (B02 – 9 pkt + E01 – 10 pkt + F09 – 5 pkt + H09 – 2 pkt = 26 pkt) . W tej sytuacji osoba posiadająca prawo jazdy do roku traci prawo jazdy (Art 140 ust 1 pkt 3 ustawy PoRD), natomiast osoba posiadająca prawo jazdy powyżej roku zostanie poddana sprawdzeniu kwalifikacji w zakresie wszystkich posiadanych kategorii prawa jazdy.
 

Powrót na górę strony