Punkty karne

UZYSKIWANIE ZAŚWIADCZEŃ I USTNEJ INFORMACJI O WPISACH OSTATECZNYCH

PUNKT Y KARNE  

UZYSKIWANIE ZAŚWIADCZEŃ I USTNEJ INFORMACJI

 O WPISACH DO EWIDENCJI

 

 

Paragraf 9 rozporządzenia MSW A z dnia 6 lipca 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2009r. Nr 117 póz. 987) umożliwia osobie zainteresowanej uzyskanie ustnej informacji lub pisemnego zaświadczenia o wpisach ostatecznych i tymczasowych dotyczących punktów odpowiadającym dokonanym przez siebie naruszeniom. Aby taką informacje uzyskać na terenie woj. śląskiego należy osobiście zgłosić się (z dokumentem tożsamości) do Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Katowicach ul. Lompy 19 w każdy dzień roboczy w godzinach 7.30 do 15.30 lub w każdej Komendzie Miejskiej lub Powiatowej Policji woj. śląskiego w wyznaczonych dniach. Informacji ustnej udziela się bezpłatnie. Natomiast nie udziela się jej tak telefonicznie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej. W trakcie dokonywanej kontroli drogowej policjanci nie udzielają informacji o wpisach ostatecznych lub tymczasowych w ewidencji kierowców.

Osoby nie posiadające miejsca stałego zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej winny zwrócić się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia do Wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa.

 

W Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach ustnej informacji

o wpisach do ewidencji udziela się:

ustnie ( we wszystkich komisariatach) - całodobowo

ustnie i pisemnie (po zlożeniu wniosku) w KMP Gliwice, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.

w Referacie Łączności i Informatyki

 

Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wydawane są przez Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach.

Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego - zgodnie z art. 217 § l ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 póz. 10 71 - tekst jednolity ze zm.) - wydawane są w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Warunkiem wydania Zaświadczenia jest dokonanie przez zainteresowanego zapłaty opłaty skarbowej , określonej w obowiązującej od dnia 01.01.2007r. ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, póz. 1635).

Stawka opłaty skarbowej za wydanie "Zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego" określona w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. - "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" - cześć II pkt 21 i wynosi 17 zł.

Wnioski o wydanie zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (w oryginale), przyjmowane są od osób zainteresowanych w sekretariacie Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach ul Powstańców Warszawy 12. Sekretariat usytuowany jest na I piętrze budynku komendy. Potwierdzenie sporządzenia zaświadczenia można uzyskać telefonicznie pod nr 32/33 69 212.

Przyjmowanie wniosków osób zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego a także wydawanie sporządzonych zaświadczeń odbywa się w sekretariacie Komendanta KMP w Gliwicach w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 - 15.00.

Odbiór - przez osobę zainteresowaną - zaświadczenia o wpisach w ewidencji kierowców wydawanego w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach następuje za okazaniem dowodu osobistego.

Zgodnie z przepisami, do składanego wniosku o dokonanie określonej czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, koncesji czy pozwolenia, złożonego pełnomocnictwa należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej (otrzymany w kasie, banku lub wydrukowany z Internetu).

Opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w KMP w Gliwicach można dokonywać:

1. BEZGOTÓWKOWO - bezpośrednio na podany poniżej rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gliwicach Bank Millenium nr : 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055, dla osób dokonujacych wpłat z zagranicy: IBAN: PL 48 1160 2215 1108 0410 0000 0055; Numer BIC (SWIFT): BIGBPLPW

2.

  •  w "opłatomatach" znajdujących się na parterze nudynku Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 (umozliwiający dokonanie płatnosci kartą płatniczą oraz gotówką);
  • korzystając z bankowości elektronicznej;
  • na poczcie (wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Miejskiego w Gliwicach są przejmowane bez dodatkowych opłat prowizyjnych przez placówki Poczty Polskiej S.A. na terenie miasta) lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;
  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy;\
  • za pośrednictwem platformy internetowej:  gliwice.oplatyurzedowe.pl

 

 

Pliki do pobrania

  • 95.47 KB
Powrót na górę strony